کتان های سنگ تنگ

کتان های سنگ تنگ

نویسنده: گیرگای، ۸ می ۲۰۱۸ ترجمه: سلمان محمدی   سوال:کتانی های من به شکل دردآوری تنگ هست. آیا این خوبه؟ کتانی ها نباید پایتان را به درد بیندازد مگر اینکه تازه خریده باشید و بدانید که بعداز مدتی پوشیدن نیم یا یک سایز گشاد خواهد شد. اما نکات ظریفی در این مورد هست. تنگی کتانی باید با توجه به […]

نویسنده: گیرگای، ۸ می ۲۰۱۸

 ترجمه: سلمان محمدی   

سوال:

کتانی های من به شکل دردآوری تنگ هست. آیا این خوبه؟

 کتانی ها نباید پایتان را به درد بیندازد مگر اینکه تازه خریده باشید و بدانید که بعداز مدتی پوشیدن نیم یا یک سایز گشاد خواهد شد. اما نکات ظریفی در این مورد هست. تنگی کتانی باید با توجه به نوع سنگ یا مسیرهایی که قرار هست صعود کنید تعیین شود. من ۵ جفت کتانی دارم که هر کدام برای صعودهای متفاوت است. برای مثال اگر قرار است تمام روز را در یوسیمیت و شکافها صعود کنید در این صورت کتانی های نباید زیادی تنگ باشند، ترجیحاً لازم است پنجه و شصت پایتان در شکافها فیت شود و شصت پا اگر تخت و صاف باشد راحت خواهید بود. در سوی دیگر قضیه کتانی های مخصوص صعود در مسیرهای تند اسپورت، سالن و بولدر هسند. در این حالت شصت پا باید اندکی  خم شود اما باز هم باید راحت باشد. حتی اگر کتانی ها خمیده باشند باز هم باید راحت باشند. اگردیدید کتانی هایتان تنگ است و اذیتتان میکند  مشتاق هستید که درشان بیاورید در اینصورت کتانی هایتان زیادی کوچک هستند.

پوشیدن کتانی هایی که زیادی تنگ باشند برای پایتان مشکل ایجاد خواهد کرد از تورم استخوان گرفته تا پینه بستن پوست و حتی آسیب دیدن مفصل شصت بزرگ پا که منجر به درد و Hallux Limitus دائمی (نوعی انحراف مفصل شصت پا) یا حتی بدتر از آن Hallux Rigidus (سفتی شصت پا) شود و انعطاف مفصل شصت پایتان را برای همیشه از دست بدهید.

این سوال گیرگای دز شماره ۲۴۸ مجله  Rock and Ice فوریه ۲۰۱۸ منتشر شده.

منبع:

http://rockandice.com/climbing-gear-tips/caution-tight-shoes/

 

کلید واژه ها