گزارش برگزاری دوره کارآموزی سنگنوردی

گزارش برگزاری دوره کارآموزی سنگنوردی

کارگروه آموزش دوره کاراموزی سنگنوردی در تاریخ های ۳ و ۴ و ۵ شهریور ماه در منطقه سنگنوردی ایلان اوچان برگزار کرد .مدرس دوره سلیمان قراجه داغی مربی دوره رامین خوشطینتدر این دوره تکنیک های صعود و فرود؛‌ ابزارهای سنگنوردی،‌ کارگاه، انواع گیره ها، حمایت و … آموزش داده شد و کارآموزان به صورت عملی موارد […]

کارگروه آموزش دوره کاراموزی سنگنوردی در تاریخ های ۳ و ۴ و ۵ شهریور ماه در منطقه سنگنوردی ایلان اوچان برگزار کرد .
مدرس دوره سلیمان قراجه داغی
مربی دوره رامین خوشطینت
در این دوره تکنیک های صعود و فرود؛‌ ابزارهای سنگنوردی،‌ کارگاه، انواع گیره ها، حمایت و … آموزش داده شد و کارآموزان به صورت عملی موارد آموزش داده شده را تمرین کردند.