لیست باشگاههای مجاز کوهنوردی در استان آذربایجان شرقی

 1. باشگاه کوهنوردی آذربایجان (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۳ بمدت ۳ سال)
 2. باشگاه کوهنوردی تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۹ بمدت ۳ سال)
 3. باشگاه کوهنوردی یاغیش (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۱/۲۴ بمدت ۳ سال)
 4. باشگاه کوهنوردی داغ داش اهر (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۵ سال)
 5. باشگاه کوهنوردی اولدوز (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۹ بمدت ۳ سال)
 6. باشگاه کوهنوردی علم تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۲۹ بمدت ۳ سال)
 7. باشگاه ورزشی المپای اهر (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۳ سال)
 8. باشگاه کوهنوردی دانشگاه تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۹ بمدت ۵ سال)
 9. باشگاه کوهنوردی بابک تبریز (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۳/۰۴ بمدت ۳ سال)
 10. باشگاه کوهنوردی آذرجوان تبریز (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۳/۰۸ بمدت ۳ سال)
 11. باشگاه کوهنوردان ملکان (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۳/۰۴ بمدت ۵ سال)
 12. باشگاه کوهنوردی قارتال از شهرستان مراغه  (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۳/۰۴ بمدت ۳ سال)
 13. باشگاه کوهنوردی اوج تبریز (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۳/۲۲ بمدت ۵ سال)
 14. باشگاه کوهنوردی ملکان (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۱/۳۰ بمدت ۳ سال)
 15. باشگاه کوهنوردی آلپای مرند (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۴/۲۸ بمدت ۳ سال)
 16. باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز (اعتبار مجوز از ۹۶/۰۴/۲۶ به مدت ۳ سال) ( مجوز قبلی  ۹۴/۰۲/۱۳ تا ۹۶/۰۲/۱۳) ( مجوز قبلی ۱۲-۰۹-۹۰ بمدت ۲ سال)
 17. باشگاه کوهنوردی معرفت بارنج  ( اعتبار مجوز از ۹۶/۰۸/۰۱ بمدت ۵ سال )

About the Author

has written 1 stories on this site.