نتایج جستجو

کارگروه پزشکی ، جستجو و نجات

 ۱ - صمد رگجان - مسئول کارگروه۲ - احد آخجسته - دبیر کارگروه۳ - سلیمان قراجه داغی - مسئول آموزش۴ - یونس شرقی - مسئول روابط عمومی۵ - مهدی زارع - مسئول نجات۶ - محمد همراهی - مسئول ایمنی۷ - حسن احساسی - مسئول ... ادامه مطلب

کارگروه شهرستانها

مسئول پیگیری امور هیاتهای شهرستانها : ناصر صفایی ادامه مطلب

کارگروه غارنوردی

مسئول کارگروه : باقر صمدیان دبیر کارگروه : - آخرین مرز ناشناخته سیاره ما، دنیای مملو از قدرت بی انتهای طبیعت، جهانی از زیباییهای ویژه در اعماق تاریکی های تمام نشدنی، مکانی فوق العاده برای اکتشاف و دیدن، جایی که توانایی هر علاقمند به ورزشهای درون طبیعت را به چالش می طلبد ...غارنوردی در ایران: رشته غارنوردی از سال ۱۳۲۴ ... ادامه مطلب

کویرنوردی

کویرنوردی ادامه مطلب