نهمین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور

نهمین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور

نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته دوی کوهستان زنان و مردان در رده سنی آزاد و پیشکسوتان برگزار خواهد شد. زمان : مهرماه ۱۴۰۱ مکان : تهران – البرز مرکزی

نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته دوی کوهستان زنان و مردان در رده سنی آزاد و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

زمان : مهرماه ۱۴۰۱

مکان : تهران – البرز مرکزی

کلید واژه ها