وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻮﻫﻨﻮردان در ﻃﺮح ﺳﻴﻤﺮغ ﻛﻮﻫﻬﺎی اﻳﺮان

وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻮﻫﻨﻮردان در ﻃﺮح ﺳﻴﻤﺮغ ﻛﻮﻫﻬﺎی اﻳﺮان

وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﻤﺮغ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن :١-ﻫﻤﻜﺎری و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن از ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺻﻌﻮد، ﻣﻌﺮﻓﻲ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺤﻠﻲ٫٫٫ و اراﻳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ، اورژاﻧﺲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ، ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ٢- ﻧﻈﺎرت ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ورودی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و اﻋﻀﺎی […]

۳۰Morgh

وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﻤﺮغ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن :

١-ﻫﻤﻜﺎری و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن از ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺻﻌﻮد، ﻣﻌﺮﻓﻲ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺤﻠﻲ٫٫٫ و اراﻳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ، اورژاﻧﺲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ، ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

٢- ﻧﻈﺎرت ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ورودی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ، ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﻻزم و زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ﺗﻴﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪ

٣-ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه ﺳﻴﻤﺮغ ( ﺳﺎﻛﻦ در اﺳﺘﺎن ) و درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮغ ﻓﺪراﺳﻴﻮن .

۴-ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﻠﻪ ﻣﺼﻮب دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮغ و ﻋﻼﻳﻢ راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ و ارائه ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻴﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ و اﻗﺪام ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﻴﺖ و ﻛﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺘﺎن

۵- ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻌﻮد ﻫﺎی ﻃﺮح ﺳﻴﻤﺮغ

۶- ﻧﻈﺎرت وﻳﮋه و دﻗﻴﻖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ

۶-آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻳﻚ ﭘﻜﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ و اراﻳﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه :

اﻟﻒ) ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺠﻮز دار در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه و اﺳﺎﻣﻲ و ﺗﻠﻘﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن

ب)ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﻫﻨﻮرد و ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺎﻣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻌﻮد به ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش – امﻛﺎﻧﺎت ﺳﺮو ﻏﺬا – ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺖ – …..)

ج) اراﻳﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻛﺮوﻛﻲ ( ﺗﺮک ﺟﻲ ﭘﻲ اس) ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم (ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻲ – ﭼﺸﻤﻪ – ….)

د) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی – ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﺑﻮﻣﻲ – ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ و ….

ه)اراﺋﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺷﺪه ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺮغ و ﺑﻨﺮ ﻗﻠﻪ

وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ:

١- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﻤﺮغ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻪ آن را دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و روﻧﻮﺷﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮغ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ( آﻗﺎی ﻧﻈﺮ – ﺗﻠﻔﻦ …..) ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻴﻢ ﺻﻌﻮد، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻢ و ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)

٢- ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮوژه ﺳﻴﻤﺮغ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻓﺪارﺳﻴﻮن را در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺳﻴﻤﺮغ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ٢۴ ﻧﻔﺮدر ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﻴﻢ ١٢ ﻧﻔﺮه ، ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢۶ ﻧﻔﺮ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻲ و اﻣﺪادﮔﺮ- ﺑﻴﻤﻪ ورزﺷﻲ – ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ- آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ …..)

٣- ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮدﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﺳﻴﻤﺮغ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻨﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۴- ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز مورد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

۵- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻴﻴﺖ ﻛﻮﻫﻨﻮردی در ﺷﻬﺮ سﺗﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻮﻫﻨﻮردان:

١-ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻨﻮرد ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺳﻴﻤﺮغ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ( ﻋﻜﺲ – ﻓﺎﻳﻞ ﺟﻲ ﭘﻲ اس – ﮔﺰارش ﺻﻌﻮد ) را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻲ دی ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﻴﻤﺮغ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ

٢-ﻛﻮﻫﻨﻮردان ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻴﻮه ﻧﺎمه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ١٣٩٨ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ

٣- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺳﻴﻤﺮغ ﺻﻌﻮد ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی از ﺗﺎرﻳﺦ ١/٣/١٣٩٩ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

۴-ﺻﻌﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

۵-اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﻮﻟﻲ زﻟﻴﺨﺎ. ﺷﺎه ﺟﻬﺎن..ﺳﻤﺎﻣﻮس٫٫ﻛﺎن ﺳﻴﻔﻲ٫ ﺷﻴﺮﻛﻮه.ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 

 

اسامی مسئولین طرح سیمرغ استان‌های کشور
۱.جواد کلهر قربانی قم..۰۹۱۹۳۵۹۹۶۴۴
۲٫جواد راشکی.سیستان.۰۹۱۲۹۳۰۶۳۱۴
۳٫علیرضا شایق.یزد.۰۹۱۳۵۱۶۵۷۱۶
۴٫بهرامیان.کرمانشاه ۰۹۱۸۳۳۵۱۲۶۳
۵٫مهرداد بیرجانی.خوزستان.۰۹۱۶۳۰۶۳۱۴۷
۶٫ابراهیم زنجانی.اذربایجان شرقی.۰۹۱۴۱۱۵۹۶۲۰
۷٫عبدالحمید رنجبر.اصفهان.۰۹۱۳۱۰۴۹۸۰۲
۸٫بهروز پایداری.فارس٫۰۹۱۷۱۱۱۶۲۲۶
۹٫ فتح ال شاه قلی.چهارمحال و بختیاری.۰۹۱۳۲۸۳۷۳۰۱
۱۰٫هاشم نژاد.مازندران.۰۹۱۲۲۱۰۳۱۶۱
۱۱٫سعید کتابی.البرز٫۰۹۱۲۴۶۳۲۵۳۸
۱۲٫کامران بی‌طرف.سمنان.۰۹۱۲۵۳۱۱۹۶۷
۱۳٫رضا فریبرزی.خراسان رضوی.۰۹۱۵۱۱۰۸۶۸۹
۱۴٫مهشید الماسی.کردستان.۰۹۱۸۸۷۱۳۲۹۹
۱۵٫کریم عبدشاهی.تهران.۰۹۱۰۶۲۹۶۳۰۴
۱۶٫ملیکا ولی زاده.خراسان شمالی.۰۹۰۱۵۹۷۰۹۹۱
۱۷٫مسعود کلبعلی.گلستان.۰۹۱۱۲۷۶۶۵۸۴
۱۸٫میترا کهوند.همدان.۰۹۳۳۳۰۰۷۷۹۹
۱۹٫فرخ لقاحاتمی.کهگیلویه وبویراحمد.۰۹۱۷۷۴۱۸۱۴۹
۲۰٫داود داودی.قزوین.۰۹۱۲۷۸۰۷۲۰۴
۲۱٫محسن زینالی.آذربایجان غربی.۰۹۳۹۹۶۷۹۶۴۶
۲۲٫روزبه معینی.گیلان.۰۹۱۱۷۳۹۷۳۳۹
۲۳٫ساسان خادمی.بوشهر.۰۹۳۸۵۲۰۰۹۰۵
۲۴٫محسن بیات.زنجان.۰۹۱۲۵۴۱۴۶۸۱
۲۵٫محمود سلامی.اراک.۰۹۱۸۱۶۰۲۸۵۸
۲۶٫موسی فهیمی.هرمزگان.۰۹۱۷۸۵۹۰۱۴۵
۲۷٫مهدی ابراهیمی. خراسان جنوبی.۰۹۱۳۲۵۳۳۹۷۲
۲۸٫ناصر طاهری.لرستان.۰۹۱۶۱۶۱۹۵۸۰
۲۹٫فردین نیکروش.ایلام.۰۹۱۸۳۴۱۶۴۰۰
۳۰٫مهدی مجرد علایی.اردبیل.۰۹۱۴۱۵۲۰۵۸۸
۳۱٫مهدی واحدی نژاد..کرمان۰۹۳۸۸۴۲۹۱۱۳

کلید واژه ها