تست آمادگی جسمانی مربیگری درجه۳سنین پایه و استعداد پروری

تست آمادگی جسمانی مربیگری درجه۳سنین پایه و استعداد پروری

http://تست آمادگی جسمانی مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری نفرات به شرح ذیل جهت شرکت در تست آمادگی جسمانی آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری ، روز سه شنبه ۹۹/۰۵/۰۷ راس ساعت ۹:۰۰ صبح در پایگاه قهرمانی واقع در تبریز – منظریه اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجانشرقی حضور داشته […]

IMG-20200726-WA0006http://تست آمادگی جسمانی مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری نفرات به شرح ذیل جهت شرکت در تست آمادگی جسمانی آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری ، روز سه شنبه ۹۹/۰۵/۰۷ راس ساعت ۹:۰۰ صبح در پایگاه قهرمانی واقع در تبریز – منظریه اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجانشرقی حضور داشته باشند. خانمها : مهری شهبازی – رفعت حسنی – رقیه فلاح – فاطمه بهرامی – حنانه باغبان آقایان : یاسر رستمی ملکی – احد نصیرزاده افتخار – شهریار یمینی

کلید واژه ها