ادامه کار ساخت و توسعه دیواره سالن کوثر

ادامه کار ساخت و توسعه دیواره سالن کوثر

ادامه کار ساخت و توسعه دیواره سالن کوثر

ادامه کار ساخت و توسعه دیواره سالن کوثر، بعد از اتمام کار پیمانکار فدراسیون، توسط خود بچه ها و هئیت استان.
دست تمامی دوستان که در این کار ماندگار بدون چشم داشت مالی دارن همکاری میکنن درد نکنه.

photo_2018-12-05_10-34-52

photo_2018-12-05_10-34-58

photo_2018-12-05_10-35-05

کلید واژه ها