با شعار هر کوهنورد، یک محافظ محیط زیست ، کوهنوردان هیئت کوهنوردی شهرستان هریس قله کمتال را صعود کردند

با شعار هر کوهنورد، یک محافظ محیط زیست ، کوهنوردان هیئت کوهنوردی شهرستان هریس قله کمتال را صعود کردند

کوهنوردان هیئت کوهنوردی شهرستان هریس در روز پنجشنبه و جمعه به تاریخ ۹۷/۱/۳۰__۹۷/۱/۳۱ بعد از شب مانی در امامزاده سیدمحمدآقا ساعت ۶ صبح روز جمعه صعود را از پای کوه شروع کرده و طی ۳ ساعت کوهپیمایی به قله کمتال رسیدندشعار هیئت کوهنوردی هریس در این صعود ( هر کوهنورد، یک محافظ محیط زیست) بود. 

کوهنوردان هیئت کوهنوردی شهرستان هریس در روز پنجشنبه و جمعه به تاریخ ۹۷/۱/۳۰__۹۷/۱/۳۱ بعد از شب مانی در امامزاده سیدمحمدآقا
ساعت ۶ صبح روز جمعه صعود را از پای کوه شروع کرده و طی ۳ ساعت کوهپیمایی به قله کمتال رسیدند
شعار هیئت کوهنوردی هریس در این صعود ( هر کوهنورد، یک محافظ محیط زیست) بود.

 

کلید واژه ها