اطلاعیه برگزاری مسابقه درای تولینک(آقایان)

اطلاعیه برگزاری مسابقه درای تولینک(آقایان)

تاریخ برگزاری روز جمعه مورخه۹۷/۴/۱شرایط شرکت در مسابقه:۱-داشتن بیمه ورزشی معتبر۲-گواهی صحت وسلامت۳-مبلغ۲۰هزار تومان هزینه ثبت نام۴- همراه داشتن تبر یخ نوردی، هارنس سنگنوردی، کلاه کاسک (دارای استاندارد جهانی) وکتانی سنگنوردیثبت  نام روز پنجشنبه ۹۷/۳/۳۱ از ساعت ۶الی۸ عصر درمحل هیت کوهنوردی استان انجام میگیرد

تاریخ برگزاری روز جمعه مورخه۹۷/۴/۱

شرایط شرکت در مسابقه:
۱-داشتن بیمه ورزشی معتبر
۲-گواهی صحت وسلامت
۳-مبلغ۲۰هزار تومان هزینه ثبت نام
۴- همراه داشتن تبر یخ نوردی، هارنس سنگنوردی، کلاه کاسک (دارای استاندارد جهانی) وکتانی سنگنوردی

ثبت  نام روز پنجشنبه ۹۷/۳/۳۱ از ساعت ۶الی۸ عصر درمحل هیت کوهنوردی استان انجام میگیرد

کلید واژه ها