گزارش فعالیت کوهنوردان اهر

گزارش فعالیت کوهنوردان اهر

برنامه پیمایش در مهتاب بمناسبت میلاد امام حسن مجتبی و اعلام انزجار ازعملیاتهای تروریست خانه ملت و حرم امام رحلصعود کوهنوردان باشگاه داغ داش به بلندترین آبشار ایران مختصری از گزارش صعوداجرای برنامه طبق برنامه تدوین شده باشگاهدو روزه اجرا شدسرپرست:جناب اقای پورشیخ و سرکار خانوم نجفیحرکت از اهر روز پنجشنبه ساعت ١۵با دو دستگاه […]

برنامه پیمایش در مهتاب بمناسبت میلاد امام حسن مجتبی و اعلام انزجار ازعملیاتهای تروریست خانه ملت و حرم امام رحل

صعود کوهنوردان باشگاه داغ داش به بلندترین آبشار ایران
مختصری از گزارش صعود
اجرای برنامه طبق برنامه تدوین شده باشگاه
دو روزه اجرا شد
سرپرست:جناب اقای پورشیخ و سرکار خانوم نجفی
حرکت از اهر روز پنجشنبه ساعت ١۵
با دو دستگاه مینی بوس و ۴دستگاه سواری به سمت شهر آستار بخش لوندیل و روستای کوته کومه
اسکان درویلاهای روستای کوته کومه و صرف شام استراحت
بیدار باش روز جمعه ساعت ۵ اقامه نماز و صرف صبحانه و آمادگی برای صعود
شروع پیمایش ساعت ۶صبح به سمت ارتفاعات روستای کوته کومه به سمت آبشار
پیمایش در جاده خاکی ماشین رو که گاها همراه بود با شیب بالای جاده در جنگل های بکر شمال
بعد از حدود چهار ساعت پیمایش در هوای متبوع و خنک در جنگل های زیبای شمال به آبشار رسیدیم
بعد از استراحت و ثبت لحظات شیرین در بلند ترین آبشار ایران که غروری وصف انگیز نیز داشت توسط همنوردان
مسیر برگشت از همان مسیر آغاز به سمت محل اسکان با پیمایش در سرازیری با شیب تند در سه ساعت به برنامه خاتمه دادیم
آمادگی برای برگشت بعد از صرف ناهار به سمت اهر

کلید واژه ها