۲۹ مهرماه روز کوهنورد
تبریک روز کوهنورد

۲۹ مهرماه روز کوهنورد

 ۲۹ مهرماه روز کوهنورد را به تمامی کوهنوردان و علاقمندان طبیعت تبریک عرض نموده و  موفقیت روزافزون را برای یکایک پیشگامان این عرصه، بخصوص کوهنوردان استان ارزومندیم

 ۲۹ مهرماه روز کوهنورد را به تمامی کوهنوردان و علاقمندان طبیعت تبریک عرض نموده و  موفقیت روزافزون را برای یکایک پیشگامان این عرصه، بخصوص کوهنوردان استان ارزومندیم

کلید واژه ها