ثبت اطلاعات شناسنامه عمومی مربیان و داوران در سامانه «مبین»

عطف به بخشنامه شماره ۲۱۶۱۴/۳/ص تاریخ ۱۳/آذر/۹۵ معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با موضوع فراخوان عمومی مربیان و داوران سراسر کشور به دفاتر پیشخوان دولت، به آگاهی می‌رساند؛ به منظور اطمینان از تکمیل و صحت اطلاعات عمومی ثبت شده در پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور، ثبت کلیه اقلام اطلاعاتی شناسنامه عمومی افراد در سامانه مبین ستاره‌دار شده و الزامی گردیده است. لذا مقتضی است هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی افراد را به دفاتر پیشخوان دولت هدایت فرمایند.موارد ابلاغ شده به فدراسیون‌های ورزشی

عطف به بخشنامه شماره ۲۱۶۱۴/۳/ص تاریخ ۱۳/آذر/۹۵ معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با موضوع فراخوان عمومی مربیان و داوران سراسر کشور به دفاتر پیشخوان دولت، به آگاهی می‌رساند؛ به منظور اطمینان از تکمیل و صحت اطلاعات عمومی ثبت شده در پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور، ثبت کلیه اقلام اطلاعاتی شناسنامه عمومی افراد در سامانه مبین ستاره‌دار شده و الزامی گردیده است. لذا مقتضی است هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی افراد را به دفاتر پیشخوان دولت هدایت فرمایند.موارد ابلاغ شده به فدراسیون‌های ورزشی: …

۱ـ از این پس فدراسیون‌های ورزشی به منظور اخذ تأیید دفتر آموزش برای گواهینامه‌های صادره جدید، لازم است شرکت‌کنندگان دوره‌های برگزارشده را پس از موفقیت در آزمون‌های مربوطه، جهت ثبت شناسنامه عمومی به دفاتر پیشخوان دولت ارجاع نمایند. پس از طی روال ثبت فرد در دفاتر پیشخوان دولت، فدراسیون با جستجوی کد ملی فرد مزبور می‌تواند به اطلاعات ثبت شده دسترسی یافته و اطلاعات گواهینامه صادره را در قالب اطلاعات تخصصی ثبت و تأیید نمایند.

۲ـ در صورت نقص اطلاعات در پرونده افراد، فدراسیون‌های ورزشی لازم است ابتدا مربیان و داوران مربوطه را جهت تکمیل اطلاعات به دفاتر پیشخوان دولت ارجاع نموده، سپس اقدام به تأیید آنها نمایند. در غیر اینصورت اطلاعات تخصصی مزبور توسط دفتر آموزش مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

¯ توجه:

۱ـ کسانی که حکم مربیگری ندارند، می‌بایست به عنوان ورزشکار در سامانه ثبت شوند.

۲ـ اطلاعات تخصصی افراد توسط فدراسیون وارد می‌شود.

کلید واژه ها