اعلام نتایج و چگونگی صدور حکم مربیگری درجه ۱ صعودهای ورزشی

اعلام نتایج و چگونگی صدور حکم مربیگری درجه ۱ صعودهای ورزشی

با عنایت به برگزاری نخستین دوره مربیگری درجه۱ صعودهای ورزشی طی دو مرحله طبیعت و سالن در تیر و مرداد ماه سال جاری و با توجه به اعلام نتایج توسط مدرسان محترم مبنی بر قبولی کارآموزان محترم در دوره های فوق شرایط صدور احکام به شرح ذیل اعلام می‌گردد: …

با عنایت به برگزاری نخستین دوره مربیگری درجه۱ صعودهای ورزشی طی دو مرحله طبیعت و سالن در تیر و مرداد ماه سال جاری و با توجه به اعلام نتایج توسط مدرسان محترم مبنی بر قبولی کارآموزان محترم در دوره های فوق شرایط صدور احکام به شرح ذیل اعلام می‌گردد: …

ارائه مدارک درخواستی در بخشنامه‌های ذیربط در مرحله اول و دوم دوره‌های فوق.
ارائه پروژه در خواستی آندرایاس هافمن مدرس دوره سالن.
مکتوب و مستند سازی و ارائه تمامی مفاد آموزشی هر دو دوره.
همکاری و تدوین طرح درس مربیگری درجه‌۲و‌۳ صعودهای ورزشی.
شرکت در دوره‌های هماهنگی و بازآموزی مربیان و یک دوره مربیگری درجه‌۳ و یادرجه‌۲ صعودهای ورزشی به عنوان مربی کارورز٫
¯ توجه: تمامی موارد درخواستی می‌بایست حداکثر ظرف ۶۰ روز برای فدراسیون ارسال تا نسبت به صدور احکام اقدام گردد.

 

کلید واژه ها