حضور رئیس و دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان در وبینار مجمع عمومی سالیانه فدراسیون

حضور رئیس و دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان در وبینار مجمع عمومی سالیانه فدراسیون

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ 

آکادمی المپیک

-۵۸۴۳۶۴۳۰۸۶۴۶۹۷۰۸۴۹۰_۱۲۰

کلید واژه ها