- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

روند تعمیر، بازسازی و نظافت سالن سنگنوردی کوثر

۲۰۲۰۰۸۰۶_۲۰۲۶۰۵ [1] ۲۰۲۰۰۸۰۶_۲۰۲۶۳۷ [2] ۲۰۲۰۰۸۱۰_۱۷۵۶۱۹ [3] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۱۱۲۳۶ [4] ۲۰۲۰۰۸۱۲_۱۷۳۷۰۹ [5] ۲۰۲۰۰۸۱۲_۱۷۳۷۰۰ [6] ۲۰۲۰۰۸۱۲_۱۷۳۶۴۳ [7] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۱۱۲۵۳ [8] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۴۱۶۱۱ [9] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۴۱۴۵۶ [10] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۴۱۳۰۳ [11] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۴۲۱۱۵ [12] ۲۰۲۰۰۸۱۳_۱۴۲۱۲۸ [13]