ارتفاع قله جام چقدر است؟

ارتفاع قله جام چقدر است؟

ارتفاع قله جام چقدر است؟طی این چند روز بحثهای در مورد ارتفاع قله جام مطرح شده و با توجه سوال مکرر دوستان در مورد ارتفاع جام مطلب زیر توسط کمیته ناوبری هیئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی تدوین گردید ارتفاع صحیح قله جام ۳۵۴۸ است و جام بعد از قله کمال یا قوش گلی داغی مشهورترین قله […]

ارتفاع قله جام چقدر است؟
طی این چند روز بحثهای در مورد ارتفاع قله جام مطرح شده و با توجه سوال مکرر دوستان در مورد ارتفاع جام
مطلب زیر توسط کمیته ناوبری هیئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی تدوین گردید

ارتفاع صحیح قله جام ۳۵۴۸ است و جام بعد از قله کمال یا قوش گلی داغی مشهورترین قله منطقه سهند می باشد اما از لحاظ ارتفاعی ارتفاع ان نه تنها از قله کمال بلکه از قله های نظیر درویشلر ، آلاداغ و دمیرلی نیز کوتاهتر است بررسی نقشه های توپوگرافی منطقه بطور کامل نشانگر این موضوع است اما دلیل رواج عدد ارتفاعی نادرست برای قله جام ارتفاع ثبت شده در بعضی از نقشه های مربوط به نرم افزارها و اپلکیشن هاست که یک نمونه از آن را ملاحظه میکنید که ارتفاع ۳۷۰۷ متر را به غلط برای قله جام ثبت کرده برای درک این خطا کافیست منحنی های میزان موجود در خود این نرم افزارها را بررسی کنید

۱

۲

همان گونه که ملاحظه میکنید آخرین منحنی میزان اصلی دارای ارتفاع ۳۵۰۰ متر بوده و با توجه به اختلاف ارتفاع منحنی های میزان اصلی متوجه خواهید شد اختلاف ارتفاع منحنی های فرعی ۱۰ متر است پس با قدری دقت ارتفاع جام از نقشه این اپلکیشن ۳۵۳۰ متر استخراج میشود نه ۳۷۰۷ متر اما آنچه قابل استناد است نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری است که فعلا مرجع اصلی برای تعیین ارتفاعات کشور است.ارتفاع قله جام در این نقشه ها ۳۵۴۸ متر ثبت شده است.

کمیته ناوبری هیئت کوهنوردی آذربایجان شرقی مرداد ۱۳۹۹

کلید واژه ها