برگزاری دوره توان افزایی یخ و برف

برگزاری دوره توان افزایی یخ و برف

برگزاری دوره توان افزایی یخ و برف

 دوره توان افزایی یخ و برف برای شرکت کنندگان آزمون ورودی مربیگری و بازآموزی درجه سه و مرور تکنیک های یخ و برف در تاریخ ۸-۳-۹۹  در منطقه کمال توسط کمیته یخ و برف هئیت کوهنوردی استان، مربی درجه دو یخ و برف احد نصیرزاده برگزار گردید.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

کلید واژه ها