لیست باشگاهای مجاز استان آذربایجانشرقی

لیست باشگاهای مجاز به فعالیت در استان آذربایجانشرقی

باشگاههای زیر که مدارک مربوطه در پرتال فدراسیون کوهنوردی ثبت شده و مجاز به فعالیت می باشند.لازم به ذکر است باشگاههایی که تا کنون نسبت به ثبت مدارک در پرتال اقدام نکرده اند میتوانند با ارائه مدراک مربوطه به هیئت کوهنوردی استان اقدام به ثبت باشگاه در پرتال نمایند.

 • باشگاه کوه نوردی آلپ تبریز
 • باشگاه کوه نوردی بابک تبریز
 • باشگاه کوه نوردی آذر جوان تبریز
 • باشگاه کوه نوردی اولدوز تبریز
 • باشگاه کوه نوردی داغ داش اهر
 • باشگاه کوه نوردی علم تبریز
 • باشگاه کوه نوردی قارتال مراغه
 • باشگاه کوه نوردی ملکان تبریز
 • باشگاه کوه نوردی اوج تبریز
 • باشگاه کوه نوردی آلپای مرند
 • باشگاه کوه نوردی اورست تبریز
 • باشگاه کوه نوردی آرات تبریز
 • باشگاه کوه نوردی ملکان
 • باشگاه کوه نوردی تایماز آذربایجان شرقی
 • باشگاه کوه نوردی یاغیش تبریز
 • باشگاه کوه نوردی کی ۲ تبریز
 • باشگاه کوه نوردی فلک میشو مرند
 • باشگاه کوه نوردی لاچین تبریز
 • باشگاه کوه نوردی هیمالیا تبریز
 • باشگاه کوه نوردی مارال تبریز
 • باشگاه کوه نوردی اورین تبریز
 • باشگاه کوه نوردی یاپراق تبریز
 • باشگاه کوه نوردی گونش جلفا
 • باشگاه کوه نوردی نانگا عجب شیر
 • باشگاه کوه نوردی نشان کوه جلفا
 • آباشگاه کوه نوردی آراز جلفا
 • باشگاه کوه نوردی سحر مرند
 • باشگاه کوه نوردی خوشه های طلایی ملکان
 • باشگاه کوه نوردی درنا میانه
 • باشگاه کوه نوردی مهر تبریز
 • باشگاه کوه نوردی همنوردان سراب
 • باشگاه کوه نوردی کسری تبریز
 • باشگاه کوه نوردی آذربایجان تبریز
 • باشگاه کوه نوردی معرفت بارنج تبریز
 • باشگاه کوه نوردی قله جنوبی لوتسه
 • باشگاه کوه نوردی سایمان حرکت تبریز
 • باشگاه کوه نوردی ایلقار تبریز
 • باشگاه کوه نوردی نارین قلعه سردرود تبریز
 • باشگاه کوه نوردی سهند تبریز
 • باشگاه کوه نوردی سبز اندیش تبریز

 

کلید واژه ها