معرفی باشگاههای برتر کوهنوردی سال ۹۸ استان آدربایجانشرقی

معرفی باشگاههای برتر کوهنوردی سال ۹۸ استان آدربایجانشرقی

باشگاههای برتر کوهنوردی سال ۹۸ استان آدربایجانشرقی

باشگاههای برتر کوهنوردی سال ۹۸ استان آدربایجانشرقی

با توجه بررسی فرمهای ارزشیابی تکمیل شده و ارسالی از طرف باشگاهها مدارک ارسالی در جلسه کمیته باشگاههای هیئت استان با حضور دبیر هیئت بررسی و باشگاههای برتر سال ۹۸ به شرح زیر انتخاب شدتد

الف) باشگاههای کوهنوردی فنی و آموزشی
رتبه اول : باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز ۷۶۰ امتیاز
رتبه دوم : باشگاه کوهنوردی اورست تبریز ۷۲۵ امتیاز

ب) باشگاههای کوهپیمایی و کوهنوردی عمومی
رتبه اول : باشگاه کوهنوردی و دوچرخه سواری اولدوز ۴۷۵ امتیاز
رتبه دوم : باشگاه کوهنوردی اوج تبریز ۴۴۵ امتیاز
رتبه سه : باشگاه کوهنوردی ایلقار تبریز ۲۸۷ امتیاز

کلید واژه ها