- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

لیست باشگاههای کوهنوردی شهرستان تبریز

LOGO

لیست باشگاههای کوهنوردی شهرستان تبریز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

 

ردیف     نام باشگاه                                                                   مؤسس     

۱          آلپ تبریز ________________________________ صمد احمدی نژاد

۲          آذربایجان________________________________  حسین مشک آبادی

۳          آذرجوان تبریز ____________________________ سلیمان قره جه داغی

۴          اوج تبریز ________________________________ علی راشد پر دول 

۵          اولدوز ________________________________  محمد رضا جعفری

۶          کی ۲ ________________________________  ابوالفضل گوزلی

۷          ائل سون تبریز __________________________ محسن اصل جویان

۸          بابک تبریز _____________________________ احد محمد پرتوی

۹          بازنشستگان صنعت نفت تبریز______________  ناصر اسدی

۱۰        دانشگاه تبریز __________________________  یوسف یوسفی

۱۱        سهند تبریز ____________________________ محمد حسین فنائی

۱۲        علم تبریز _____________________________  مهدی زارع

۱۳        لاچین تبریز ____________________________ سکینه شاهین

۱۴        معرفت بارنج ___________________________ محمد زیرک بارنج

۱۵        هیمالیا _______________________________ یوسف عباسپور

۱۶        یاغیش تبریز ___________________________ حسین یدی پور

۱۷        تبریز قایا ______________________________ محمد همراهی

۱۸        کمتال سردرود __________________________  اسماعیل عباسیان

۱۹        اورست ________________________________  احد نصیرزاده

۲۰        آرات ________________________________ منصور آقائی

۲۱        تایماز _______________________________   مجید یوسفی

۲۲        آذر تبریز ______________________________  کریم حاجبی

۲۳        اورین تبریز _____________________________ معصومه نوری

۲۴        سایمان تبریز __________________________  کیهان کوزه گر

۲۵        تبریز جوان _____________________________ عیسی تاری

۲۶        کسری تبریز ___________________________  کریم سکوتی

۲۷        مارال تبریز ____________________________ رامین خوش طینت

۲۸        اوجامان تبریز ___________________________  آرش رشیدی

۲۹        الهام ________________________________ الهام شریعتی

۳۰        مهرتبریز ______________________________ مهری شهبازی

۳۱        ایدم تبریز _____________________________ رضا دانش فهیم

۳۲        نارین قلعه سردرود ______________________ احمد پیوندی