درگذشت مادر بزرگ جناب آقای رحمان عباسپور

درگذشت مادر بزرگ جناب آقای رحمان عباسپور

استاد گرانقدر جناب آقای رحمان عباسپور ، درگذشت مادربزرگ عزیزتان ر اتسلیت عرض مینماییم. خداوند روح  آن عزیز از دست رفته را قرین رحمت و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

استاد گرانقدر جناب آقای رحمان عباسپور ، درگذشت مادربزرگ عزیزتان ر اتسلیت عرض مینماییم. خداوند روح  آن عزیز از دست رفته را قرین رحمت و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

۲۰۱۹۰۴۰۹_۰۸۵۷۵۵

کلید واژه ها