لزوم حفظ ذخایر ملی و عمومی و حفظ و نگهداری از محیط زیست

لزوم حفظ ذخایر ملی و عمومی و حفظ و نگهداری از محیط زیست

بدینوسیله با عنایت به لزوم حفظ ذخایر ملی و عمومی و حفظ و نگهداری از محیط زیست، منابع موجود در ان از جمله دیواره ها اعم از کوتاه و بلند و محل های تمرینی موجود در دل کوهستان، و استفاده دراز مدت عموم از انها؛ از کلیه فعالیت کنندگان در عرصه سنگ نوردی درخواست میگردد […]

بدینوسیله با عنایت به لزوم حفظ ذخایر ملی و عمومی و حفظ و نگهداری از محیط زیست، منابع موجود در ان از جمله دیواره ها اعم از کوتاه و بلند و محل های تمرینی موجود در دل کوهستان، و استفاده دراز مدت عموم از انها؛ از کلیه فعالیت کنندگان در عرصه سنگ نوردی درخواست میگردد تا قبل از هرگونه بازگشایی مسیر یا هر گونه کار فنی روی دیواره های استان با کمیته سنگ نوردی و دیواره نوردی هیئت کوهنوردی استان هماهنگی های لازمه را انجام دهند تا ضمن شناسنامه دار شدن مسیر ها و تنظیم کروکی، این فعالیت ها به اسم خود افراد یا باشگاهها ثبت گردد و از تخریب منابع طبیعی موجود در اختیارمان جلوگیری گردد.چراکه اگر هر کس بصورت مجزا و دلخواه اقدام به هر کاری روی دیواره ها نماید مسلما برای نسل های اینده چیزی باقی نخواهد ماند.
بدیهی است حق هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی در دفاع از این منابع ملی و عموم کوهنوردان محفوظ بوده و با نقض کنندگان موارد یادشده بصورت حقوقی برخورد خواهد نمود.

کلید واژه ها