صعود کوهنوردان گوگان به ارتفاعات عیش آباد شهرستان مرند

صعود کوهنوردان گوگان به ارتفاعات عیش آباد شهرستان مرند

 اعضای فعال هیات کوهنوردی بخش گوگان در ادامه برنامه هفتگی روز جمعه تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به ارتفاعات منطقه خوش آب ، هوا وسرسبز عیش آباد شهرستان مرند صعود نمودند این صعود باشرکت ۲۰ نفر انجام گردید.    

 اعضای فعال هیات کوهنوردی بخش گوگان در ادامه برنامه هفتگی روز جمعه تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به ارتفاعات منطقه خوش آب ، هوا وسرسبز عیش آباد شهرستان مرند صعود نمودند این صعود باشرکت ۲۰ نفر انجام گردید.

 

 

کلید واژه ها