باشگاه کوهنوردی دانشگاه تبریز موفق به اخذ مجوز شد

باشگاه کوهنوردی دانشگاه تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی ویژه اقایان را به مدت ۵ سال دریافت کرد.  باشگاههایی که دارای مجوز میباشند: ۱-باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز (اعتبار مجوز از ۹۴/۰۲/۱۳ تا ۹۶/۰۲/۱۳) ۲-باشگاه کوهنوردی آذربایجان (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۳ تا ۹۸/۰۹/۲۳) ۳- باشگاه کوهنوردی تبریز […]

باشگاه کوهنوردی دانشگاه تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی ویژه اقایان را به مدت ۵ سال دریافت کرد. 

باشگاههایی که دارای مجوز میباشند:

۱-باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز (اعتبار مجوز از ۹۴/۰۲/۱۳ تا ۹۶/۰۲/۱۳)

۲-باشگاه کوهنوردی آذربایجان (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۳ تا ۹۸/۰۹/۲۳)

۳- باشگاه کوهنوردی تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۹ تا ۹۸/۰۹/۲۹)

۴- باشگاه کوهنوردی یاغیش (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۱/۲۴ تا ۹۸/۱۱/۲۴)

۵- باشگاه کوهنوردی داغ داش اهر (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۵ سال)

۶- باشگاه کوهنوردی اولدوز (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۹ بمدت ۳ سال)

۷- باشگاه کوهنوردی علم تبریز (اعتبار مجوز از ۹۸/۱۲/۲۹ بمدت ۳ سال)

۸-باشگاه ورزشی المپای اهر  (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۳ سال)

۹-باشگاه کوهنوردی دانشگاه تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۹ بمدت ۵ سال)

کلید واژه ها