اطلاعیه /احکام مربیگری که مدت زیادی از تاریخ صدور آنها گذشته است

بدین وسیله لیست احکام مربیگری که از گذشته به مدت طولانی در فدراسیون بوده ارسال می شود. مقتضی است جهت دریافت احکام مربوطه در اسرع وقت به فدراسیون مراجعه نمایید. در غیر اینصورت احکام مذکور باطل خواهد شد. فایل پیوست را دریافت و ملاحظه نمائید: …   دریافت فایل پیوست

بدین وسیله لیست احکام مربیگری که از گذشته به مدت طولانی در فدراسیون بوده ارسال می شود. مقتضی است جهت دریافت احکام مربوطه در اسرع وقت به فدراسیون مراجعه نمایید. در غیر اینصورت احکام مذکور باطل خواهد شد. فایل پیوست را دریافت و ملاحظه نمائید: …

 

دریافت فایل پیوست

کلید واژه ها