اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان

اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان

اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان در روز شنبه مورخ پانزدم آبان ماه سال ۹۵ در محل فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار گردید

اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان در روز شنبه مورخ پانزدم آبان ماه سال جاری، با حضور اعضاء محترم دبیرخانه آقایان کاشفی، اندامی، افشار، سید علی آقاسیدی، یاوری، لشگری، دکتر مساعدیان و اعضاء کارگروه جستجو و نجات سرکار خانم دهقان و آقایان بلوک، طالبی، عسکری، طلایی، ناظمی برگزار گردید که محورهای اصلی همایش، زمان بندی در راستای دریافت و بازبینی مقالات ارسالی، نقش مهم دانشگاه در برگزاری همایش و … مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژه ها